استفاده از ابزار استخراج

ابزار استخراج یک نوع ابزار برای حذف درج است. استفاده می شود برای حذف درج که به سوراخ پایه بارگذاری شده است.

شرایط قابل اجرا:

هنگامی که درج و سوراخ موضوع مناسب نیست. این امر به استفاده عادی از inserter thread و پیچ و مهره پس از نصب، را تحت تاثیر قرار می دهد.

2 ، هنگامی که درج موضوع برای بیش از حد طولانی استفاده می شود، درج نخ از بین می رود و کشش آن کاهش می یابد.

در این مرحله، شما نیاز به ابزار استخراج دارید.

نحوه استفاده :

از بین بردن با استفاده از ابزار استخراج به داخل قرار داده شده است، دادن سر ابزار یک ضربه نور با چکش، و چرخش آن در جهت عقربه های ساعت، حفظ فشار پایدار به پایین است.

ابزار استخراج ساده و آسان برای استفاده و ترک بر روی مواد نرم افزار.

می توان آن را برای درج های رایگان و Locking Insert استفاده کرد.


卸套器1

卸套器

xieqi2