چگونه می توانیم از نصب ابزارهای خرابکار در نصب نصب نخواهیم جلوگیری کرد؟

افرادی که برای اولین بار موضوع را وارد می کنند، به راحتی باعث می شوند که پیچ و مهره را از بین ببرند، در اینجا برخی روش ها برای جلوگیری از آن نشان داده می شود.

a قبل از نصب thread inserting، لازم است تا تایپ کنید کدام نوع درج موضوع وجود دارد، زیرا دو نوع وجود دارد - درجهای نازک و ضخیم وجود دارد و در اینجا سه ​​نوع از موضوع قفل خود را وارد کنید، هنگام نصب آنها، انتخاب دکمه مناسب برای نصب آنها.

ب در طول نصب، لازم است که آن را در جهت عقربه های ساعت نصب کنید. اگر می خواهید آن را حذف کنید، با ابزار استخراج هماهنگ می توانید آن را به پایان برسانید.