چگونه به استفاده از موضوع درج

نصب و راه اندازی موضوع درج:

  1. حفاری - با استفاده از مته delicoil ویژه؛

  2. بهره برداری --- با استفاده از شیر delicoil ویژه ای برای برش موضوع برگزاری را به سوراخ پاک.

  3. نصب و راه اندازی درج موضوع --Place در ابزار نصب وارد و موقعیت حلقه قابل تنظیم است که درج تانگ در اسلات تنگ محور!

  4. حذف تنگ --- آسانسور ابزار قرار دادن از تنگ و محل ابزار استراحت تنگ بر تنگ و tapdown به شدت؛ برای اندازه بزرگتر و شمع استفاده از بینی pllers طولانی به حذف تنگ.