ملاحظات نصب و راه اندازی برای درج خود بهره برداری

1. با توجه به مواد مختلف پردازش، به مشخصات اندازه حفاری سوراخ برای ماشینکاری مراجعه کنید. وقتی سختی مواد مربوطه بالا است، لطفا کمی افزایش سوراخ پایین در محدوده حفاری.

2. با یک پایان چاک دار، آستین زی به طور کامل به پایان مقابل از ابزار نصب شده است، و قطعه کار باید به صورت عمودی تماس گرفته شود. هنگام بارگذاری (1 ~ 2 زمین)، لطفا اعلام سوراخ پایین، مطلقا نه به شیب. هنگامی که شیب پیدا شده است، انجام ابزار معکوس و تنظیم مجدد. وقتی که شما وارد 1/3 به 1/2، شما نمی توانید به پشت. علاوه بر این، انجام ابزار معکوس، یا باعث شکست محصول.

3. خود بهره برداری آستین پیچ باید کمتر از حداقل 1 میلی متر پس از مونتاژ سطح قطعه باشد.

自 攻 螺 套 - 银 .JPG

自 攻 螺 套 黄 .JPG

307 碳钢 .JPG

307 不锈钢 .JPG