انتخاب و مزایای استفاده از درج های خودکاری

1. نوع جدیدی از اتصال دهنده ویژه ای است که قدرت موضوع را تقویت می کند. این محصول دارای دندان های داخلی و خارجی است که در پلاستیک، آلیاژ آلومینیوم، چدن، مس و سایر مواد نرم به کار گرفته شده است تا سوراخ سوراخ سوراخ داخلی آن به شدت افزایش یابد. درج های خودکاری می تواند خودکاری باشد و نیازی به ضربه زدن به ضربه نخواهد داشت. این می تواند به طور مستقیم به سوراخ پیچ با استفاده از ابزار نصب نصب شود.

2. مواد ورودی خودکاری: فولاد کربن، پوشش روی؛ 303 فولاد ضد زنگ، فولاد ضد زنگ 304.

3. استفاده از درج های خودکاری: در پلاستیک، آلیاژ آلومینیوم، چدن، مس و دیگر مواد نرم برای وارد شدن به سوراخ سوراخ سوراخ داخلی باالیی بالاتر؛ موضوع داخلی شکسته را تعمیر کنید.