انتخاب و استفاده از سیم نخ را وارد کنید

سیم موضوع درج تعبیه شده در آلومینیوم آلیاژ منیزیم موضوع بازیگران آهن، شیشه، پلاستیک و دیگر مواد مهندسی از شدت کم در سوراخ موضوع می تواند به فرم استاندارد دكتر محمدجواد است قدرت بالا متصل تابع مقاومت در برابر زلزله مقاومت به ضربه و مقاومت در برابر سایش و تنش حفاظت ماتریس موضوع، تا حد زیادی گسترش زندگی ماتریس پراکنده می.

موضوع سیم قطر از حالت رایگان خود را به کوه کن سوراخ قطر کمی بزرگتر هستند که مونتاژ سیم پس از نصب آچار پیچ پیچ راهنمای حلقه گشتاور آن در قطر، به سوراخ پیچ کوچکتر پس از نصب، باید نقشی شبیه به گسترش بهار سیم موضوع درج که بصورتی پایدار و محکم در سوراخ موضوع ثابت را وارد کنید.

مارپیچ fluted شیپور خاموشی را برای موضوعات سوراخ کور پردازش، پردازش تراشه پشت. در زمان پردازش فلز آهنی کمتر انتخاب مارپیچ زاویه کوچکتر، حدود 30 درجه شما قدرت دندان شمسی می تواند تضمین کند. هنگام پردازش غیر آهنی فلزات، انتخاب مارپیچ زاویه کمتر، حدود 45 درجه تا که وقتی برش تیز می تواند.