ساختار درج موضوع

ساختار درج موضوع:

درج سیم پیچ با سیم فولاد ضد زنگ شکل الماس با مقاومت خوردگی و دقت بالا با سیم آلومینیومی پیچیده می شود و موضوع داخلی و خارجی آن همان هسته را تقسیم می کند، به نظر می رسد بهار. موضوع خارجی می تواند به درستی سوراخ موضوع نصب شود و موضوع داخلی می تواند موضوع استاندارد باشد که می تواند اتصالات اتصال را ایجاد کند، شکل بخش آن ترکیبی از موضوع داخلی و موضوع خارجی است. درج ورق به دو نوع - نوع فعال و خود قفل شده تقسیم می شود و هر دو آنها به ترتیب دو زیر تیپ دارند - براق و بدون شکاف.

نوع خود قفل دارای یک کویل قفل چند وجهی بیشتر یا بیشتر بر اساس نوع آزاد اجرا می شود. کوپلینگ قفل دارای اثرات ترمز بر روی پیچ است و شامل همه مزایای نوع رانندگی آزاد است، بنابراین نصب بر روی آن تأثیر نمی گذارد و تنها در هنگام نصب، لحظه ای نیرو را افزایش می دهد.