عملکرد سیم موضوع درج موضوع داخلی و خارجی موضوع

سیم موضوع درج نوع لباس, اتصال می تواند موضوع و شیء از نزدیک تا مطمئن شوید که coonection ثابت است. بسیاری از عقاید مختلف در موضوع درج نصب وجود دارد، پس از نصب آن در فرد در واقع، شما تفاوت خود را پیدا کنید.

    

تابع موضوع داخلی و خارجی

   موضوع خارجی سیم قرار دادن موضوع به موضوع سوراخ پیچ و موضوع داخلی به بخش های دیگر پیوند، مزیت اصلی موضوع قدرت بهبود است، به عنوان مثال، كششي آلومینیوم موضوع بسیار کم است، اما آن موضوع بهبود یافته به طرز چشمگیری پس از موضوع نصب را وارد کنید.

123.jpg