درج موضوع برای قفل کردن

این درج است که معمولا به عنوان یک Timeserts شناخته شده است!

آخرین 02/03 موضوعات داخلی این درج به طور کامل از طریق بوش پایان ماشین نیست. عملکرد این، زمانی که بوش را به سوراخ شنود گذاشته نصب شده است، یک شیر رول استفاده می شود برای پایان چند موضوعات گذشته از درج، قفل آن را در محل.

اندازه M3 * 0.5-M24 است. همچنین UNC / اندازه UNF!