نوع و تابع بهار

استفاده کاربردی از بهار: بهار نوع عنصر الاستیک است که آثار خود را به ایجاد تغییر شکل های بزرگ الاستیک است. این است که به طور گسترده ای در انواع مختلف ماشین آلات استفاده می شود. عملکرد اصلی است:

1. کنترل حرکت ماشین آلات مانند بهار در موتور احتراق داخلی است که کنترل باز و بسته شدن شیر کپسول و بهار کنترل در کلاچ;

2. جذب ارتعاشات و انرژی تاثیر نوسانات فنر و فنر های مختلف کمک فنر در وسایل نقلیه مختلف;

3. ذخیره و انتشار انرژی مانند ساعت چشمه، چشمه پیچ، و غیره.

4. اندازه گیری نیرو مانند مقیاس بهار و بهار در دينممتر.

دسته بندی چشمه مقدمه: بسیاری از انواع چشمه وجود دارد. با توجه به ماهیت بار آنها در معرض هستند، چشمه به چهار نوع تقسیم می: کشش فنر گازی فنر و فنر خم. با توجه به بهار شکل بهار مارپیچی دیسک بهار بهار حلقوی بشقاب بهار، بهار دیسک و به همین ترتیب می توان به تقسیم.

فنر مارپیچی متداول ترین نوع فنر هستند. بهار سیم پیچ دارای ویژگی های بسیاری از جمله تعداد زیادی از فایلها تغییر شکل بزرگ و انرژی ذخیره سازی بزرگ و اغلب برای فشردگی و دستگاه قدرت متر و ساعت استفاده می شود. بهار پلیت می تواند اثر خم بزرگ را تحمل و اغلب مورد استفاده در برنامه های کاربردی که در آن جهت بار محدود است و میزان تغییر شکل بزرگ است. با توجه به نوسانات کم ظرفیت خوب فنرهای چنین چشمه معمولا در دستگاه های تعلیق خودرو، تراکتور و راه آهن استفاده می شود.