روش استفاده از پانچ شکن

هنگام مونتاژ دسته نصب با شکن معمول، انتهای پانچ را وارد کنید

شکاف را به سوراخ رشته ای از سیم درج قرار دهید، در برابر مجموعه نصب از

پانچ در انتهای پانچ شکن، و انتهای دیگر شکن را به درستی چک کنید

با چکش، به طوری که دسته نصب به طور کامل جدا شده است.


هنگام مچ گیری دسته نصب با شکن اتوماتیک، پایان پانچ را وارد کنید

شکاف اتوماتیک را به سوراخ رشته ای از موضوع سیم وارد کنید. دسته را فشار داده و نگهدارید

از قطع کننده اتوماتیک هنگامی که "کلیک کردن" شنیده می شود، نشان می دهد که دسته نصب است

شکسته شده است

冲断器.jpg