موضوع قرار دادن فرآیند جریان

من معتقدم که بسیاری از مردم خود مورد بهره برداری پیچ درج و برخی از اتصال دهنده های دیگر بسیار کنجکاو در مورد روند تولید سیم موضوع درج خواهد شد. در واقع، دو شکل درج موضوع پردازش وجود دارد، یکی دستی پردازش و دیگر پردازش خودکار است.

دستباف: 1. ابریشم خام رسم; 2. تمیز کردن ابریشم خام 3. موضوع 4 سیم پیچ. 5 مهر. 6 پیچ. تمیز کردن 7. در خشک کردن 8 شکل دهی. بازرسی 9. ذخیره سازی 10. بسته بندی

پردازش خودکار: 1. ابریشم خام رسم; 2. 4 3. پردازش خودکار ابریشم خام 5 تمیز کردن تمیز کردن. خشک کردن 6 شکل دهی. بازرسی 7. ذخیره سازی 8. بسته بندی