سه برنامه اصلی ورودی موضوع

ورودی سیم پیچ بسیار تغییر کرده است و از زمان ایجاد آن، کامل تر بوده است که اتصال دهنده گیر داخلی داخلی است و دایره ای داخلی با دقت بالا ایجاد می کند که پس از نصب در بعضی از محصولات به استاندارد بین المللی برسد. قابلیت های آن برتر از موضوع معمولی است ساخته شده توسط شیر به طور مستقیم با تایید بیشتر از ورود به موضوع، آن را به طور گسترده استفاده می شود. سه برنامه اصلی به شرح زیر وجود دارد:

a پس از نصب، سیم پیچ در دسترس برای قطعات مکانیکی فلزی و غیر فلزی (مانند آلومینیوم، منیزیم و سایر فلزات آلیاژی)، می تواند موضوعی با دقت بالا مقاوم در برابر خوردگی باشد.

ب درج سیم مذاب نیز می تواند برای تعمیر thread داخلی آسیب دیده استفاده شود.

ج این موضوع بسیار ساده است که مبنای مبنای متریک و انتهایی را با درج موضوع وارد کنید.

free-running-02.jpg