درج موضوع locing است

هنگامی که پیچ وارد کویل گرفتن؛ عمل قفل شدن توسط یک یا بیشتر از کویل درج داشتن یک سری از بخش مستقیم و یا آکورد به دست آورد. این بخش وتری خم بیرون، ایجاد فشار بر روی پیچ؛ فشار بین کناره های موضوع پیچ اعمال برای ایجاد مثبت و سازگار rorque خود قفل exnsive بیش از چرخه بیش از anyother ساز و گشتاور غالب!


همچنین می توانید گرفتن را 2-3 کویل برای بهبود گشتاور!