موضوع سیم را وارد کنید 'فن آوری تشخیص نصب و راه اندازی

1. تشخیص شیپور خاموشی: هنگام استفاده از شیپور خاموشی برای سوراخ پیچ ها، شیپور خاموشی نمی تواند به طور جدی پوشیده شود؛

2. فن آوری تشخیص سوراخ پایین موضوع: از اندازه گیری پلاگین برای شناسایی دقت جریان داخلی حفره پایین استفاده کنید. اندازه پلاگین به قاعده کلی و اندازه گیری متناوب تقسیم می شود. هنگامی که آزمون منتقل می شود، مقررات گذر می تواند منتقل شود و مانیتور توقف را می توان متوقف کرد. پایین سوراخ پیچ نیز برای موضوع واجد شرایط است. اگر مقررات گذر در دسترس نباشد، سنجش توقف نشان می دهد که سوراخ پایین موضوع نامشخص است.

3. آیا موضوع سیم وارد شده مطابق مشخصات سوراخ پیچ است.

4. نوع آچار باید با قرار دادن رشته مطابقت داشته باشد.