موضوع درج علامت گذاری روش سیم

مارک مشخصاتداریروش:

1. با توجه به تولید داخلی سیمموضوع درجروش برچسب ها:

(1) (خیابانرایگان در حال اجرانوع) p (گام) - دوم استاندارد (قطر)

(2) ZST)خودنوع قفل) ZSTd (قطر) p (گام) - دوم

(3) ZGST (درجه حرارت بالاخودنوع قفل) ZGSTd (قطر) p (گام) - دوم

2. با توجه به تولید خارجی موضوع سیمدرج می کندروش برچسب ها:

(1) () FRرایگان در حال اجرا type) دكتر (قطر)×P (گام) - دوم (قطر)

(2) SL)خودنوع قفل) دكتر (قطر)×P (گام) - دوم (قطر)

علامت استانداردداریروش:

D (قطر)×P (زمین)×() N یا Wسیم پیچاز تاپیک های سیم در حالت رایگان)