آیا می توانم یک پیچ سیم پیچ قفل مجدد استفاده شود؟

(1) سوراخ پایین سوراخ پایین با حلقه خود قفل، پیچ را می توان برداشته، و می تواند همچنان به استفاده از پیچ جدید، اما همچنین تعداد مشخصی از زمان برداشت، اگر تعداد انحلال بیشتر، گشتاور قفل خواهد شد الزامات استاندارد را برآورده نمی کند.

(2) آستین موضوع خود قفل را از سوراخ پایین برداشته و سپس آستین حذف شده را دوباره با استفاده از آچار نصب نصب کنید. به طور کلی، اگر آستین موضوع تغییر شکل ندهد، می توان آن را دوباره نصب کرد. با این حال، اگر الزامات دقیق باشد، باید گشتاور قفل را آزمایش کنید.

wire thread  inserts