نمایشگاه Canton Fair2016 برای نمایش موضوع درج موضوع

درج رشته ای، موضوع پیچ خورده به عنوان یک عنصر محکم قرار داده شده است.
یک سوراخ رشته سوراخ شده را تعمیر کنید.
2. یک سوراخ رشته ای با دوام در یک ماده نرم فراهم کنید.
3. حذف عملیات ماشینکاری.

مزایای:
مقاومت در برابر سایش
مقاومت در برابر خوردگی
مقاومت در برابر حرارت
صرفه جویی در مواد
می تواند در صورت لزوم سفارشی شود
یک سوراخ ریز با دوام در یک ماده نرم فراهم کنید
از بین بردن عملیات ماشینکاری

اندازه از M1.6 - M96؛ همچنین اندازه unc / UNF!

شما موضوع جدید را در این نمایشگاه پیدا خواهید کرد! مشتاقانه منتظر است !