روز بچه ها

امروز شنبه است. در همان زمان، امروز نیز روز جهانی کودکان است. ما این فرصت را برای همراهی کودکان به دست می آوریم.

امیدوارم روزی شگفت انگیز از کودکان داشته باشند. روز خوبی داشته باشید.