آزمون ورودی کالج

من آرزو می کنم همه دانشجویان امتحان ورودی کالج را هموار کنند، به جوانان شما زندگی کنند و منتظر پیام خوب شما برای پیروزی باشند.