آزمون ورودی کالج

این زمان برای جشنواره قایقرانی سالانه است، اما جشنواره امسال متفاوت است.

7 ژوئن 2019، نه تنها جشن قایق اژدها، بلکه آزمون ورودی کالج چین است. میلیون ها دانش آموز در سرتاسر کشور. در این روز، میلیون ها نفر از نامزدها از سراسر کشور آزمون معاینه کالج را برای تعیین جهت آینده خود می گیرند. در عین حال، میلیون ها خانواده از آزمون ورودی کالج نامزدها ترس دارند.

بگذارید امیدوار باشیم که نامزدها نمرات خوب دریافت کنند و به انتخاب دانشگاه خود برسند.

timg