اثر جبران پس از نصب سیم پیچ موضوع

نصب و راه اندازی موضوع سیم، بهبود اثربخشی الیاف اکولایزر پارامتری و شعاعی. هنگامی که تحت بار، در واقع می تواند سوراخ رشته و انحراف در جک بین پیچ و زاویه موضوع جبران، به طوری که هر موضوع چرخش خوب است، به طوری که بارداری و استرس به طور مساوی در تمام صفحات روی سطح توزیع شده است، و هیچ استرس ایجاد نمی کند. هنگامی که نیروی کاهش می یابد و ارتباط پایدار برقرار می شود، برای اطمینان از اتصال فراهم می شود. بنابراین، موضوع پیچ خورده مقیاس انحراف محدوده جبران. ویژگی های عالی:

بهبود اثربخشی سطح منجر به همکاری؛
طرف B بطور یکسان در زیر بار؛
C نیروی thread long را حفظ کنید
D استرس موثر را کاهش می دهد، دایره قفل زندگی را به شدت گسترش می دهد.

图片1.png图片2.png