مبارك باشد

تبریک می گوییم امروز شرکت ما در نمایشگاه کانتون در مقام سوم قرار دارد.