جشنواره مصرفی

"روز مشترك بین المللی" (internationaldayfor) به تاریخ 15 مارس تعیین می شود.

ابتدا توسط سازمان بین المللی اتحادیه مصرف کنندگان در سال 1983،

برای گسترش تبلیغات حمایت از مصرف کنندگان، برای ترویج همکاری

و ارتباط بین کشورها و مناطق، برای محافظت بهتر از مصرف کننده بهتر است

حقوق و منافع بین المللی.Changling Metal متخصص در جای گذاری و stallations برای 10 سال دیگر!

خدمات بالا باعث می شود تا مارک بالا!

Delisert را انتخاب کنید، شرکت را انتخاب کنید!