پیام تحویل

مشتری عزیز ترکیه. سفارش شما تحویل داده می شود

لطفا توجه کنید که چک کنید

امیدوارم همه روز خوبی داشته باشید