پیام تحویل

مشتری گرامی تیانجین، کالاهای شما به پایان رسید.

لطفا توجه کنید که چک کنید

روز خوبی داشته باشید.