پیام تحویل

سفارشی عزیز او ایالات متحده ،

کالاهای شما به پایان رسید.

لطفا توجه کنید که چک کنید

روز خوبی داشته باشید.