پیام تحویل

مشتری گرامی از انگلستان، کالاهای شما به پایان رسید.

لطفا توجه داشته باشید برای بررسی.

روز خوبی داشته باشید.