پیام تحویل

مشتری عزیز ترکیه کالاهای شما را به پایان رسانده است.

لطفا توجه کنید که چک کنید

روز خوبی داشته باشید.