تحویل پیام

مشتری گرامی انگلستان، کالاهای خود را مرتب شده اند.

لطفا با توجه به بررسی پرداخت.

روز خوبی داشته باشید.