تحویل پیام

مشتری عزیز از کانادا، کالاهای خود را برگزار کرده است.

لطفا با توجه به بررسی پرداخت.

روز خوبی داشته باشید.