روز زمین

امروز روز زمین است. از سال 1970، Gaylord Nelson و Dennis Hayes برای اولین بار روز زمین را پیشنهاد کردند، که امروز روز 50 روز زمین است.

موضوع این روزۀ زمین چین در سال جاری "پرورش زمین زیبا و حفاظت از منابع طبیعی است". هدف این موضوع هدایت عموم مردم برای ایجاد مفهوم "آب های روشن و کوه های سرسبز دارایی های ارزشمند" است و   "همزیستی هماهنگ بین انسان و طبیعت"؛ بسیج کارکنان منابع طبیعی به منظور مشارکت فعال در "ایجاد تمدن زیست محیطی، برنامه هزاره ای برای توسعه پایدار ملت چینی است".

اجازه دهید ما به طور فعال در حفاظت از محیط زیست، حفاظت از محیط زیست و حفاظت از زمین، از چیزهای کوچک شروع کنیم.

timg