روز پدر می آید

قهرمانان واقعی جهان، مردانی هستند که زمان را برای تغییر در زندگی یک کودک می گذرانند. ممنون از قهرمان من، پدر!