دانه در گوش

دانه در گوش، اصطلاح خورشیدی نهم در منظومه خورشیدی در روز 24 روز تقویم قمری و سومین تابش خورشیدی در تابستان است که نشان دهنده آغاز رسمی فصل تابستان است؛ دانه در گوش     به معنای واقعی کلمه است که برداشت سریع از چمن زنی وجود دارد، و برنج را می توان با چمن زنی رشد می کند. دستور ماهانه هفتاد و دو ماه نوامبر، روز مه، گفته شده است که انواع دانه ها وجود دارد و دیگر می توانید از محصولات دیگر برای تولید محصولات کشاورزی استفاده کنید. در این زمان، سطح متوسط و پایین رودخانه یانگ تسه در چین فصل بارانی Huangmei را وارد کنید.

574e54d14b92e_副本.png