دانه های باران

آلتو در روز آفتابی است امروز باران دانه است.

باران دانه 6 مدت خورشیدی در شرایط خورشیدی 24 چینی سنتی است. تاریخ و زمان آخرین مدت خورشیدی بهار است. بعد از این مدت خورشیدی موج سرما در واقع بیش از است و درجه حرارت به سرعت در حال افزایش است. در طول این زمان بارش افزايش يافت.

روز باران دانه وجود دارد بسیاری از آداب و رسوم در دار، مانند پرستش دریا پرستش Cang Jie، نوشیدن چای باران دانه خوردن برگ لطیف چینی تن در حال تماشای گل صد تومانی، و غیره.

W020150420315061882677