روز مبارک زنان!

روز 8 مارس، روز جهانی زنان، همچنین به عنوان 38 بخش، روز زنان،

روز جهانی زن، زن جهانی برای صلح، برابری و توسعه است.


8 مارس 1911 اولین روز بین المللی زنان بود. برای یک قرن

زنان تلاش های بی وقفه ای را برای ادعای حقوق خود انجام داده اند.


محصولات ChangLing فلزات آرزو همه زنان جهان شاد تعطیلات!