کیت هلالی ارسال به مجارستان توسط دریا

دلیسارت کیت های حلزونی (کیت تعمیر thread) را تحویل داده بود:

1500sets - 131 کیت تعمیر موضوع

1000sets --- 88Pcs موضوع تعمیر کیت

M5 مجموعه --- 500pcs موضوع تعمیر کیت

M6 مجموعه ---- 500pcs موضوع تعمیر کیت

M8Sets --- 1000pcs thread repair kit

M10 ---- کیت تعمیر thread 1000pcs


لطفا بررسی کنید ؛ به دنبال مشتری پیش بینی می کنید!سیستم تعمیر موضوعات --- Delisert از ChangLing!


ساخت چین