جشنواره روح گرسنه

Theجشنواره روح گرسنه, ماهه سنت های باستانی که احترام به ارواح مردگان، در بسیاری از نقاط آسیا چینی در هفتمین ماه تقویم قمری جشن است.

در طول جشنواره، ارواح را برای بازگشت به زمین امد و شد زیاد رایت پول کاغذی و مواد غذایی--نیز به عنوان بخور دادن--به احترام به اجداد خود پرداخت و تسکین ارواح سرگردان زندگی و مردم معتقد بودند.

در طول ماه، برنج بسیاری از جوامع میزبان جشن ها، دست کردن به مردم نیازمند و مرحله سنتی چینی اپرا در مراحل بامبو موقت برای مردم