ISO برای موضوع قرار دادن


تبریک ChangLing Metal Prodcuts شرکت؛ با مسئولیت محدود به عنوان مورد نیاز ISO9001-2008 ارزیابی و ثبت شده است:


تولید کننده سیم پیچ