مسائل که باید در هنگام استفاده از ابزار سیم کشی درج شود


ابزار استخراج برای حذف بشکه از شکست نصب استفاده می شود.

موضوع سیم را وارد کنید مشکلات نصب شده و یا استفاده قرار دادن سیم بیش از حد طولانی زمانی که شما می خواهید برای حذف، شما باید مقدار را مشخص کنید، آستین را در دسته آستین align سوراخ سیم پیچ درج او را با یک چکش، دست نگه داشتن دست نگه دارید قرار دادن اشاره گر پایین چرخش در جهت مخالف از سیم پیچ خارج شده است. به یاد داشته باشید به جای کشیدن مستقیم از سیم نخ در فرآیند، به منظور جلوگیری از آسیب به سوراخ در پایین موضوع، وارد کنید. Extraction Tool