نمونه های Keysert باید به انگلستان ارسال کنند

لطفا شماره ردیابی را بررسی کنید: TNT: GD313732193WW

لیست بسته بندی:

Keysert (نور) M5 * 0.8-M8 * 1.25-8MM

M8 * 1.25-M12 * 1.25-12MM

M10 * 1.5-M14 * 1.5- 14MM