عمده سرد

آخرین شرایط خورشیدی در سال وجود دارد،'عمده سرد' آن سرد ترین زمان از سال است.蓝色传统节气大寒海报