12 مه

دیروز روز مادر بود. آیا شما یک گل گل برای مادر خود فرستاده اید، یا تماس بگیرید، یک تبریک بگویید و به او گفت که من شما را دوست دارم، مادر، شما برای خانواده تان سخت کار کرده اید. اگر نه، پس امروز دیر نیست.

timg