موضوع سیم مذاب قرار دادن روش علامت گذاری

به طور عمده دو نوع از روش های مارک گذاری در سیم های نظامی وجود دارد، یعنی روش مشخصه و روش استاندارد. موضوع سیم مسی با استفاده از روش علامت گذاری در واقع بیانگر سه پارامتر قطر، طول و طول سیم پیچ سیم است. قطر و طول در اینجا به قطر داخلی نصب شده داخلی و طول واقعی موضوع تشکیل شده پس از نصب اشاره دارد.

1. مشخصات: A. FR (نوع عادی) MD (قطر) × P (زمین) - nD (قطر)

B. SL (نوع قفل) MD (قطر) × P (زمین) - nD (قطر)

2. روش استاندارد: D (قطر) × P (زمین) × N (تعداد حلقه های سیم در حالت آزاد)