روز مادر

روز مادر تعطیلات برای مادران است. این جشنواره اولین بار در یونان باستان ظاهر شد. روز مادر مدرن در ایالات متحده آغاز شد و هر سال یکشنبه یکشنبه می باشد.

مادران معمولا در این روز هدیه دریافت می کنند. كرنتنس ها به عنوان گل هایی كه به مادرانشان اختصاص داده می شوند. گل مادران در چین شکوفه های ماهی مرکب هستند و همچنین فراموشی نامیده می شوند.

روز مادر در حال آمدن است آیا شما آماده برای ارسال هدیه مادر خود هستید؟