روز جدید

امروز دانه کامل است. اخیرا آفتابی شده است، آب و هوا خیلی خشک است، من شروع به نگاه کردن به روزهای بارانی کردم. اونجا هوا چطوره؟ آیا لباس های تابستانی پوشیدید؟

روز خوبی داشته باشید !