پیام جدید تحویل

مشتری عزیز فیلیپین، سفارش شما تحویل داده شده است.

PO # 20180406-3

لطفا توجه کنید که چک کنید

با تشکر از حمایت شما

روز خوبی داشته باشید!