باران

امروز باران سنگین در Xinxiang است

هر کس به یاد داشته باشید که چتر را بگیرد