روز بارانی

   امروز یک روز بارانی است! در سراسر تاریخ بشر، مردم و فرهنگ های سراسر جهان باران را جشن گرفته اند و این قدرت زندگی زایی است. تمام زندگی به باران بستگی دارد، و باران چیزی است که جهان ما را سبز و تازه و زیبا نگه می دارد. امروز باران باران کمتر از گذشته است، و اکنون مردم در سراسر جهان روز بارانی، یک روز برای جشن گرفتن همه چیز مرطوب و فوق العاده است.