آروم باش

امروز آخرین روز امتحان ورودی کالج است.

پس از امتحان، می توانید به آرامش برسید.

موفق باشید!